1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van BerkCon (KvK 71690174) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. BerkCon biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals o.a. een case-based leersysteem en advies. Daarbij verwerkt BerkCon ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). BerkCon werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals iSeeiKnow en adviseurs.

1.3. Zie ook de specifieke privacyverklaring op de site van de betreffende dienst. 1.4. BerkCon gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BerkCon houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende Uitvoeringswet

2. Contact met BerkCon

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met BerkCon wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 06 – 608 830 53 597 (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
Mail: info@berkcon.nl Website: via het contactformulier op www.berkcon.nl
Post: Elfuursweg 1, 7213 EK Gorssel

3. Gebruik van persoonsgegevens

Op de algemene website van BerkCon (www.berkcon.nl) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter om in contact te komen met BerkCon. BerkCon verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die BerkCon verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. BerkCon verwerkt bijvoorbeeld alleen bijvoorbeeld adres en contactgegevens indien u te kennen heeft gegeven interesse te hebben in onze diensten. De persoonsgegevens die iSee iKnow verwerkt als Verwerker voor opdrachtgevers (Verantwoordelijken) zijn vermeld op de betreffende applicaties. Zie bijv. op onze demo-applicatie https://berkcon.iseeiknow.com

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die BerkCon aanbiedt, kan BerkCon de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) functie/beroep
(f) gebruikersnaam
(g) geslacht
(h) overige gegevens die u op het contactformulier achterlaat, ons mailt en gespreksnotities.

5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

(a) om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van BerkCon/iSeeiKnow af te nemen op het gebied van training (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor iSee iKnow niet mogelijk om deze diensten aan te bieden)
(b) Opstellen van implementatie contracten en facturen
(c) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief
(d) marketing, waaronder contact met u op te nemen, het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
(e) evaluatie van evenementen en dienstverlening
(f) verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor boekhouding en belastingaangifte

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. BerkCon stuurt de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Denk hierbij aan leveranciers/partners als bijvoorbeeld iSee iKnow om aanbiedingen te kunnen doen voor licenties en trainingen. BerkCon maakt op de algemene site onder andere gebruik van Google Analytics

6.2. Indien BerkCon uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt BerkCon ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

6.3. BerkCon zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of verplicht is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake van aanvragen van politie, justitie of belastingdienst. BerkCon is dan wettelijk verplicht dergelijke persoonsgegevens af te geven.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. BerkCon neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. BerkCon zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2. BerkCon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat BerkCon uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te bieden. Het voorgaande is niet van toepassing indien BerkCon uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van BerkCon bezoekt. Op de website(s) van BerkCon worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2. Daarnaast kan BerkCon gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van BerkCon te analyseren en te verbeteren. Op de commerciële websites maakt BerkCon daarvoor gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Wijzigingen

BerkCon kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

10. Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BerkCon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@berkcon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

11. Klachten BerkCon

hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, BerkCon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Gorssel, 9 augustus 2022