Het eerste contact is de start; samen werken aan de oplossing het vervolg.

Contact opnemen

ALGEMENE VOORWAARDEN BerkCon

Artikel 1: Definities.

 • 1.1 Opdrachtgever: De wederpartij van BerkCon bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1.
 • 1.2 BerkCon: Albert Scheffer h.o.d.n. BerkCon kantoorhoudende te Gorssel, Elfuursweg 1. KvK nummer 71690174.
 • 1.3 Diensten: diensten die BerkCon voor Opdrachtgever verricht, in het bijzonder bestaande uit, doch niet beperkt tot bedrijfsadvisering, managementondersteuning, als agent begeleiden bij het implementeren en gebruiken van de e-learning en kennismanagement iSeeiKnow applicatie, dan wel tijdelijke vervulling van management functies.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten, alsmede van alle door BerkCon gedane aanbiedingen.
 • 2.2 BerkCon aanvaardt geen toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever.
 • 2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen als zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en BerkCon zijn overeengekomen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht.

 • 3.1 BerkCon zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, maar kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • 3.2 BerkCon zal zijn uiterste best doen de diensten uit te voeren volgens de met de Opdrachtgever afgesproken aanpak, binnen de beoogde termijn en binnen het beoogde budget, maar kan daarvoor geen garantie geven.
 • 3.3 Opdrachtgever zal zijn uiterste best doen het BerkCon mogelijk te maken de diensten naar behoren uit te voeren. Hij zal met name BerkCon van alle relevante gegevens en informatie voorzien en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan, bij gebreke waarvan BerkCon het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel de overeenkomst te beëindigen zonder enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 4: Honorarium en kosten.

 • 4.1 Opdrachtgever is aan BerkCon een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten schuldig overeenkomstig de bij BerkCon gebruikelijke en afzonderlijk over een te komen tarieven.

Artikel 5: Betaling.

 • 5.1 Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig recht op aftrek of verrekening.
 • 5.2 Indien de kredietwaardigheid of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft kan BerkCon te allen tijde nadere zekerheid verlangen of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen bij gebreke waarvan BerkCon de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten, dan wel beëindigen zonder enige gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding.
 • 5.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en heeft BerkCon het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de met 2% verhoogde wettelijke rente voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van de vordering van BerkCon vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6: Geheimhouding / intellectuele vermogensrechten.

 • 6.1 BerkCon is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van en over Opdrachtgever tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, onverminderd de verplichtingen van BerkCon uit de wet.
 • 6.2 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die BerkCon bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder de aanpak van opdrachten, modellen, technieken, methodes, en dergelijke, komen toe aan BerkCon, voor zover ze al niet aan derden toekomen. Opdrachtgever zal daarover geen mededelingen aan derden doen.

Artikel 7: Reclame, aansprakelijkheid.

 • 7.1 Eventuele reclame omtrent verrichte diensten en/of het gefactureerde bedrag dient schriftelijk te geschieden binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of documentatie c.q. de datum van de verrichte dienst waarover Opdrachtgever reclameert dan wel binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek of de tekortkoming indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 • 7.2 Reclame als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 • 7.3 Indien BerkCon aansprakelijkheid voor het gebrek of de tekortkoming heeft erkend heeft BerkCon de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of kosteloze opheffing van het gebrek of de tekortkoming. Opdrachtgever is verplicht BerkCon tot dit laatste in staat te stellen.
 • 7.4 BerkCon is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever en/of derden lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door BerkCon uit hoofde van de overeenkomst of uit hoofde van een onrechtmatige daad, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BerkCon. Indien BerkCon desondanks gehouden is tot vergoeding van schade zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan het bedrag dat BerkCon aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de diensten in de laatste drie maanden, voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling.
 • 7.5 BerkCon is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door BerkCon ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van een hulppersoon die werknemer is van BerkCon en de schade aan BerkCon als eigen opzet of grove schuld wordt toegerekend.
 • 7.6 De aansprakelijkheid van BerkCon voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door BerkCon ter zake gesloten verzekering wordt uitgekeerd.
 • 7.7 Rechtsvorderingen ter zake van reclame of andere aanspraken uit de overeenkomst dienen binnen een jaar na tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 • 7.8 Opdrachtgever vrijwaart BerkCon en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden ter zake schade waarvoor BerkCon haar aansprakelijkheid in haar verhouding met Opdrachtgever heeft uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BerkCon.

Artikel 8: Einde van de overeenkomst, opschorting.

 • 8.1 Zowel Opdrachtgever als BerkCon kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met dien verstande dat bij opzegging door Opdrachtgever deze verplicht is voor de reeds verrichte werkzaamheden een naar billijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding aan BerkCon te voldoen, onverminderd het recht van BerkCon op schadevergoeding ingevolge bepalingen in de wet.
 • 8.2 Voorts eindigt de overeenkomst door gereedkomen van de opdracht, dan wel door opzegging ingeval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat BerkCon tot schadevergoeding gehouden is.
 • 8.3 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BerkCon het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met Opdrachtgever aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 9: Overmacht.

 • 9.1 Indien BerkCon door overmacht de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen heeft BerkCon het recht de nakoming op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BerkCon onafhankelijke dan wel onvoorziene omstandigheid waardoor BerkCon zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
 • 9.2 BerkCon heeft het recht, indien de overmacht aanhoudt, de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 10: Geschillen.

 • 10.1 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met BerkCon gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BerkCon, tenzij BerkCon er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.
 • 10.2 Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de Kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde Kantonrechter worden voorgelegd.

Artikel 11: Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn op 23 mei 2018 onder nummer 71690174.